Regulamin

1. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Serwisu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Serwisu, składania zamówień w Serwisu oraz zasady zawierania umów sprzedaży.

2. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Serwisu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Serwisu.

3. Przesyłając nam zamówienie Klient akceptuje poniższy regulamin dokonywania zakupów.

2. Dane Sprzedawcy

1. Sprzedawcą jest Firma: Robert Szatecki

2. Zarejestrowana w: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

3. Siedziba firmy:

ul. Szczera 18
02-482 Warszawa
NIP: 9512194294

4. Możesz się z nami kontaktować za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie:

kontakt@stalowa-arena.pl oraz pod nr tel +48 664 835 379

5. Jako sprzedawca nasza firma umożliwia kupowanie towarów i biletów wstępu przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: www.stalowa-arena.pl („Serwis”). Administratorem danych osobowych klientów Serwisu jest Robert Szatecki, ul. Szczera 18, 02-482 Warszawa

3. Zamówienia

1. Składając zamówienie Klient zostaje zarejestrowany w bazie Serwisu, jednocześnie otwieramy Klientowi konto w Serwisie. Zamówienie zostaje złożone w momencie kliknięcia w opcję Wyślij zamówienie.

2. Podczas rejestracji Klient podaje jedynie dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz numer telefonu do kontaktu. Numer telefonu zostanie udostępniony również firmie kurierskiej dostarczającej przesyłkę z zamówionym towarem żeby uniknąć ewentualnych kłopotów z dostawą.

3. Ceny towarów w Serwisie www.stalowa-arena.pl podane są netto i brutto z podatkiem VAT.

4. Realizujemy tylko zamówienia opłacone.

5. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Wyślij zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Wyślij zamówienie” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

5. W soboty, niedziele i dni wolne od pracy Serwis nie obsługuje zamówień. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą od godziny 8.00 w pierwszym dniu roboczym.

6. Każde zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

7. W przypadku, gdy Serwis nie jest w stanie zrealizować zamówienia, a kwota została już wpłacona na konto Serwisu, Serwis zobowiązuje się poinformować Klienta o tym fakcie i zaproponować inne rozwiązanie. W przypadku, gdy Klient nie będzie usatysfakcjonowany proponowanym rozwiązaniem, Serwis zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

8. Po złożeniu pierwszego zamówienia firmy będące płatnikami VAT powinny wysłać mailem oświadczenie o tym, że są płatnikiem VAT oraz numer NIP.

4. Dostawy

1. Dostawy realizowane są na terytorium całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Zamówione towary dostarczane są maksymalnie w ciągu 30 dni od potwierdzenia zamówienia.

3. W przypadku, gdy dostarczenie towaru w w/w terminie jest niemożliwe, uzgadniany jest z Klientem

4. Jeśli uzyskanie potwierdzenia w ciągu 5 dni roboczych nie będzie możliwe, zamówienie zostanie anulowane.

5. Zamówienia o wartości powyżej 450,00 złotych netto (słownie: czterystu pięćdziesięciu) wysyłane są na koszt Serwisu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia.

6. Zakupione towary dostarczane są wraz z wymaganym dowodem zakupu (fakturą VAT), pod adres wskazany adres.

7. Odbierając przesyłkę od kuriera należy ją sprawdzić w jego obecności. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń przesyłki w momencie odbioru, prosimy o spisanie w obecności kuriera firmy spedycyjnej i podpisanie przez niego protokołu reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń mechanicznych przesyłki i ewentualnych braków towarowych.

5. Płatność

1. Za towary kupione w naszym Serwisie możesz zapłacić przelewem bankowym.

2. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Payu, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Payu jako agenta rozliczeniowego.

3. Wszelkie dane dotyczące karty podajesz jedynie w zabezpieczonej witrynie serwisu www.payu.com. Żadne z tych danych nie są rejestrowane w naszym Serwisie, gdyż po prostu nie mamy do nich dostępu.

6. Reklamacja

1. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Jeśli otrzymany Towar będzie posiadał wady techniczne prosimy o kontakt na tel. +48 664 835 379

3. Opis reklamacji składanej przez Klienta powinien zawierać następujące dane:

a) informację i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia;
b) żądania co do sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
c) dane kontaktowe składającego reklamację (ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient
zostanie poproszony o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy do siedziby firmy.

6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

7. Serwis dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Serwis Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

7. Zwroty

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa (ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumentów) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówionego produktu przez firmę kurierską.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Robert Szatecki, ul. Szczera 18, 02-482 Warszawa.

3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Do zwracanego towaru Klient powinien dołączyć pisemne oświadczenie.

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7. Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o zwrocie na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Ochrona danych osobowych

1. Robert Szatecki ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zamówień klientów oraz informowania klientów o oferowanych przez nas produktach.

2. Dane Klientów będą przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

3. Dane osobowe, które Klienci podają podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania Klientów o nowościach i promocjach w naszym Serwisie.

9. Zastrzeżenia prawne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach.

3. Wszystkie opisy, zdjęcia i materiały prezentowane na stronach Serwisu użyte są w celach informacyjnych.

4. Zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego klientów.

5. Wszelkie zamieszczone w Serwisie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

10. Zastosowanie regulaminu

1. Powyższy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży konsumenckiej.